ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനും പണപ്പിരിവ് നടത്താത്ത കമ്മിറ്റിക്ക് വഴിപാടിലൂടെയും ഭണ്ഡാരം വരവിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന വര‍ൂമാനമാണ് ആതുരസേവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കര്യങ്ങൾക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉതകുന്നത്‌ . 25 അംഗ ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റീയിൽ നാനാ ജാതി, മതത്തിലുള്ളവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്‌ മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന് മാതൃകാപരമയി തെളിയിച്ച കല്ലേരി ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

KMAshokan photo 7d_13
K.M. Ashokan
PRESIDENT
Rajan Malayil
SECRETARY
M. Sadanandan Master
TREASURER
photo 3d_15 photo 2d_13 photo 5d_09 Sathyan.T.K
 M.K. Damodharan
VICE PRESIDENT
 T.P. Damodharan
VICE PRESIDENT
Karari Meethal Kannan
JOINT SECRETARY
Sathyan T.K.
JOINT SECRETARY

 

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

photo 9d_03 08 02 04 photo 13d_11
Subrahmanyan O.N. Balan M. Binu K.T. T.K. Ramesan V.T.K. Rajan Nanu K.P. Vargheese
Vannarath
KUNHIRAMAN KK babu tk Ragooti photo 161 cm raveendran
Kunhiraman
Malayil
Kunhiraman
Kelankandi
 T.K. Babu  Ragooti  T.P. Raveendran  C.M. Ravindran
mem3 mp rajeevan photo   19 Balan.M.K Sreedharan
Manathanath
Rajan
 M.P. Rajeevan  Krishnan M.  Balan M.K.  Sreedharan