വഴിപാട്‌  വില വിവരം
കുട്ടിച്ചാത്തൻ വെള്ളാട്ട്‌ ₹ 7500
ഗുളികൻ വെള്ളാട്ട്‌ ₹ 3000
പായസ ദാനം (വെള്ളിയാഴ്ച) ₹ 4000 (4 പേര്‍ക്ക്)
ഗണപതിഹോമം ( മാസത്തിൽ 1) ₹ 500
വള (സ്വർണ്ണം) ₹ 101
കൊടി ₹ 100, ₹ 200, ₹ 250
വെള്ളിക്കൊടി ₹ 80
പായസനിവേദ്യം(നാഴി അരി) ₹ 50
കലശം 1 കുപ്പി ₹ 40
മാല ₹ 30
ചോറൂൺ ₹ 50
കതിന ₹ 20
പട്ട്‌ ₹ 20
രൂപങ്ങൾ ₹ 20
വെള്ളി വള ₹ 10
വിളക്ക്‌ നേർച്ചപോലെ
വെളിച്ചെണ്ണ നേർച്ചപോലെ
ഇരട്ടിപായസം ₹ 60